PÁLYÁZATI ÚTMUTATÓ
a
Társadalmi Megújulás Operatív Program
Audiovizuális emlékgyűjtés
c.
pályázati felhívásához
Kódszám:
TÁMOP - 3.2.9/B-08/2


A. A TÁMOGATÁS CÉLJA ÉS HÁTTERE

A1. Alapvető cél és háttér információ

A TÁMOP 3.2.9/B "Audiovizuális emlékgyűjtés" című konstrukció célja a szociális és állampolgári kompetenciák megerősítése, a demokráciára és a toleranciára nevelés fejlesztése.
A konstrukció közvetett célcsoportja azok a pályázatban résztvevő diákok, akiket a TÁMOP 3.2.9/A kiemelt program által kiképzett pedagógusok felkészítenek audiovizuális emlékgyűjtésre.
A konstrukció közvetlen célcsoportja azok a pályázat keretében kiképzett pedagógusok, akik a pályázatban résztvevő diákokat felkészítik audiovizuális emlékgyűjtésre.
A hazai középiskolai történelem-oktatásban csekély súllyal szerepel az 1945 utáni korszak, valamint egyes hátrányos helyzetű társadalmi csoportok - a közvéleményt sok tekintetben megosztó - témaköre. Ezen állapot változtatása indokolt, hiszen a diákok állampolgári és szociális kompetenciái, társadalmi tudatossága a jelenkor eseménytörténetének anyagára alapozva, az annak feltárásába való aktív bekapcsolódás (közvetlen tapasztalás, személyesség) lehetőségét is megteremtve, nagyságrendekkel jobban fejleszthetők. A közelmúlt történeti eseményeinek feltárására és bemutatására a korszerű szakmai módszerek és informatikai eszközök új utakat nyitottak, a hagyományos és új típusú dokumentumok és tartalmak digitalizált, multimédiás prezentációja pedig képes megszólítani a középiskolás korosztályt.
A formális oktatásban folyó állampolgári, történelmi képzés során erősíteni szükséges a közelmúlt történelmi eseményeinek feldolgozását, amelynek során szükség van extrakurrikuláris, nem-formális módszerekre.
Jelen konstrukció szorosan illeszkedik a TÁMOP 3.2.9/A "Audiovizuális emlékgyűjtés" kiemelt projekthez: jelen pályázati felhívás a TÁMOP 3.2.9/A kiemelt projekt által létrehozott módszertani fejlesztés alkalmazásának elősegítésére és a létrejövő audiovizuális felvételekből kialakított oktatási segédanyag felhasználásának elterjesztésére irányul, oly módon, hogy új pedagógiai eszköztár kialakítására és gyakorlat közbeni továbbfejlesztésére kerül sor.
A TÁMOP 3.2.9/A kiemelt projekt keretében megvalósuló szakmai-tartalmi fejlesztés nyomán, továbbá folyamatos szakmai támogatása, segítségnyújtása mellett a TÁMOP 3.2.9/B keretében kiválasztott középiskolák diákjainak bevonásával kerül sor az elmúlt évszázad, ill. a közelmúlt történeti eseményeit felidéző, még élő szemtanúk felkutatására a közreműködő diákcsoportok szűkebb környezetében, a feladatra a projektgazda által speciálisan felkészített szaktanárok irányításával és felügyeletével.

A2. Részcélok

A középiskolai történelemoktatás módszertanának gazdagítása:
A középiskolai diákok felkészítése a 3.2.9/A kiemelt projekt keretében kifejlesztett audiovizuális forrásgyűjtés technikájának használatára, audiovizuális források elkészítése.
Az elkészült audiovizuális források oktatási segédanyagként való felhasználása a középiskolai történelemoktatásban.

A3. Rendelkezésre álló forrás

A pályázat meghirdetésekor a támogatásra rendelkezésre álló keretösszeg 539 500 000 forint.
A projekt keretében az ESZA és ERFA alapok közötti átjárhatóság alapján az ERFA típusú tevékenységek fedezetére az elszámolható költségek összegének maximum 10%-a, azaz 53 950 000 forint fordítható.
Jelen kiírás forrását az Európai Szociális Alap és a Magyar Köztársaság költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A4. Támogatható pályázatok várható száma

A támogatott pályázatok várható száma: 40-90 db.

B. PÁLYÁZÓK KÖRE

B1. Jogi forma

Jelen pályázati kiírás keretében a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 3. - (2) bekezdésében felsorolt fenntartók fenntartásában lévő közoktatási intézmény nyújthat be pályázatot. Az intézmények által benyújtott pályázatok esetén fenntartói nyilatkozat szükséges.
Fenti kereteken belül jelen pályázati kiírás keretében az alábbi szervezetek pályázhatnak:
1. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 20. - (1) bekezdésében meghatározottak közül az alábbi nevelési-oktatási intézmények:

 • szakiskola;
 • gimnázium, szakközépiskola;

2. A közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény 33. - (1) bekezdése szerinti többcélú intézmények közül a következők:

 • egységes iskola vagy összetett iskola,
 • közös igazgatású közoktatási intézmény, amennyiben rendelkezik szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel;
 • általános művelődési központ (a továbbiakban: ÁMK), amennyiben rendelkezik szakiskolai, gimnáziumi vagy szakközépiskolai intézményegységgel.

Jelen kiírás keretében egy intézmény csak egy pályázatot nyújthat be. Jelen kiírásra konzorciumok nem pályázhatnak.

B2. Méret

Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

B3. Székhely

Devizajogszabályok alapján belföldinek minősülő, Magyarországon székhellyel rendelkező szervezet, de nem a Közép-magyarországi régió területe.

B4. Iparág

Jelen pályázati kiírás esetében nem releváns.

C. A PÁLYÁZAT TARTALMA

C1. Támogatható tevékenységek köre

 • A középiskolai tanulók felkészítése tanórán kívüli tevékenység keretein belül az audiovizuális adatgyűjtés elvégzésére (interjúkészítés technikája, a szükséges eszközök használata stb.);
 • az interjúk elkészítésének megszervezése, interjúalanyok azonosítása, felkutatása.
 • 1939-90 közötti korszak tanúival életútinterjúk készítése tanórán kívüli tevékenységek formájában, a 3.2.9/A kiírás keretében kidolgozott tematika alapján a feladatra a projektgazda által speciálisan felkészített szaktanárok irányításával és felügyeletével;
 • Az interjúkkal kapcsolatos elvárások:
  • minden interjú külön személlyel készül (egy diák több interjút készíthet, de egy interjúalannyal a konstrukció keretében csak egyszer készíthető interjú);
  • feleljenek meg a megadott műszaki-technikai paramétereknek (vágást követően 20-45 perc időtartamú, legalább 720x576 képpont felbontású mpeg-formátumú film, továbbá a nyers, tömörítetlen formátum);
  • legyenek ellátva a TÁMOP 3.2.9/A projekt keretében meghatározott metaadatokkal, (pl. az érintett korszakok, régió megjelölése, készítő és interjú alany neve, készítés dátuma);
  • feleljenek meg a vonatkozó 1992. évi LXII. Tv a személyes adatok védelméről és a közérdekű adatok nyilvánosságáról adatvédelmi jogszabálynak;
 • a tanárok részvétele a pályázat tartalmának megvalósítását segítő konzultációkon, tanácskozásokon, konferenciákon;
 • tanórán kívüli tevékenységek megszervezése a közoktatásról szóló 1993. évi LXXIX. törvény alapján (pl. szakkör, klub), amelyek tematikájukban és céljukban megfelelnek az Útmutató C1.1 pontjában megnevezett tevékenységeknek, illetve kapcsolódnak a TÁMOP-3.2.9/A kiemelt projekt céljaihoz

A 10%-os ERFA-átjárhatóság elve alapján támogatható az interjúk elkészítéséhez, feldolgozásához szükséges technikai feltételek megteremtése (a 17. sz. melléklet alapján, a C3 pontban megfogalmazott kritériumok szerint).
Nem részesülhet támogatásban az a projekt, amelynek tartalma a pályázati útmutatóban megfogalmazott célokkal nincs összhangban.

C1.1. Kötelezően megvalósítandó tevékenységek, beszerzések

 • a programban részt vevő tanárok (pályázatonként minimum 2 fő, melyek közül legalább 1 fő történelem szakos tanár) részére a TÁMOP 3.2.9/A konstrukció keretében szervezett 2x30 órás képzésen, és legalább félévente 1 db konzultáción való részvétel (a TÁMOP-3.2.9/A konstrukció keretében, az E1 Monitoring mutatóban leírt dokumentumokkal igazolva)
 • tanórán kívüli tevékenység megszervezése (félévenként minimum 6 db 45 perces foglalkozás) a diákokat az interjúkészítés technikáira történő felkészítés céljából, 2 féléven keresztül, legalább 8 diák részvételével
 • iskolánként minimum 25 interjú elkészítése (a diákok által), 25 különböző interjúalannyal
 • az elkészült interjúk átadása a TÁMOP-3.2.9/A kiemelt projekt részére
 • projekt menedzsment (az adminisztrációs tevékenység a projekt menedzsment része)

Tájékoztatás, nyilvánosság

A kedvezményezett a projekt megvalósítása során köteles a hatályos jogszabályokban meghatározott tájékoztatási és nyilvánossági kötelezettségeknek eleget tenni, a projektről és a támogatásról az ott meghatározott módon és tartalommal információt nyújtani. A tájékoztatásra és nyilvánosságra vonatkozó követelményeket a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség (http://www.nfu.hu/) honlapjáról letölthető "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentum, valamint az "Arculati Kézikönyv" tartalmazza.
A kedvezményezett a projekt megvalósítása során a fentiekben hivatkozott "Kedvezményezettek tájékoztatási kötelezettségei" című dokumentumban szereplő IV. számú kommunikációs csomagot köteles megvalósítani és a fentiekben hivatkozott "Arculati Kézikönyvben" szereplő "C" típusú tájékoztatási táblát köteles elhelyezni és a projektzárást követően fenntartani azt a projekt megvalósításának helyszínén/helyszínein.

D. PÉNZÜGYI FELTÉTELEK ÉS ÁLLAMI TÁMOGATÁSI SZABÁLYOK

D1. Támogatás formája

A pályázó működési támogatásának nem minősülő, visszafizetési kötelezettség nélküli végleges juttatásban (a továbbiakban: vissza nem térítendő támogatás) részesül.

D2. Támogatás mértéke

A projekt elszámolható összes költségének 100%-a.

D3. Támogatás összege

A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: legalább 5 000 000 Ft, de legfeljebb 15 000 000 Ft lehet.
A jelen pályázat keretében elnyerhető támogatás összege: 5 000 000 Ft, 10 000 000 Ft, vagy 15 000 000 Ft lehet, az E1 Monitoring mutató célértékek vállalásának megfelelően.
Amennyiben a pályázó az E1 Monitoring mutatóban szereplő elvárt célérték teljesítését vállalja, 5 000 000 Ft-tól 5 050 000 Ft-ig terjedő összegre pályázhat.
Amennyiben a pályázó az E1 Monitoring mutatóban szereplő elvárt célérték kétszeresének teljesítését vállalja 5 000 000 Ft-tól 10 000 000 Ft-ig terjedő összegre pályázhat.
Amennyiben a pályázó az E1 Monitoring mutatóban szereplő elvárt célérték háromszorosának teljesítését vállalja 10 000 000 Ft-tól 15 000 000 Ft-ig terjedő összegre pályázhat.

D4. Az önrész összetétele

Jelen pályázati felhívás esetében nem releváns.

E. ADMINISZTRATÍV INFORMÁCIÓK

Felhívjuk a figyelmet, hogy a pályázatokkal kapcsolatos részletes eljárásokat a 2007-13 időszak az Európai Regionális Fejlesztési Alapból, az Európai Szociális Alapból és a Kohéziós Alapból származó támogatások felhasználásának általános eljárási szabályairól szóló 16/2006. (XII.28.) MeHVM-PM együttes rendelet szabályozza.

E1. A pályázati kiírás felfüggesztése és megszüntetése

Ha a támogatásra rendelkezésre álló kötelezettségvállalási keret kimerül, vagy annak kimerülése előrejelezhető, az NFÜ a benyújtási határidő előtt a benyújtás lehetőségét felfüggeszti, és az erről szóló tájékoztatást az NFÜ honlapján közzéteszi. A felfüggesztés dátuma - a jogszabályok betartását, illetve a támogatási konstrukció céljait veszélyeztető esetektől eltekintve - legkorábban a közzétételt követő 3. nap lehet.

E2. A pályázatok benyújtásának módja, helye és határideje

A pályázat magyar nyelven, kizárólag a pályázati adatlapon, elektronikusan és papír alapon nyújtható be. A projekt adatlap sem tartalmában, sem alakjában nem változtatható.
A pályázat kizárólag postai úton, legkésőbb 2010. március 1-jei postabélyegzővel. A pályázatok benyújtásának határideje alatt a postai feladás határidejét értjük.
A projekt adatlap kitöltése kizárólag a HEP IH által rendszeresített kitöltő program alkalmazásával történhet. A kitöltő program letölthető a http://www.nfu.hu/ honlapról.
A pályázatot a csatolandó mellékletekkel együtt 2 példányban (1 eredeti és 1 másolat), valamint további 2 elektronikus példányban (az összes benyújtandó dokumentumot elektronikus formában tartalmazó CD vagy DVD lemezen), zárt csomagolásban ajánlott küldeményként a következő címre kell eljuttatni:

Társadalmi Megújulás Operatív Program
Kódszám: TÁMOP-3.2.9/B-08/2
Oktatási és Kulturális Minisztérium Támogatáskezelő Igazgatósága
1055 Budapest, Bihari János u. 5.

Az elektronikus formában beadott adatlap, illetve a projekt adatlap nyomtatott példányának minden oldala ugyanazt a kitöltő program által generált vonalkódot és azonosító számsort kell, hogy tartalmazza. Kérjük, hogy az adatlap elektronikus beadásához az xdat kiterjesztésű fájlt használja!
Kérjük, hogy a CD/DVD lemezen és tokján jól láthatóan tüntesse fel a pályázati felhívás kódszámát (TÁMOP-3.2.9/B-08/2), a projektgazda nevét és címét. Kérjük, ellenőrizze a kitöltött adatokat, illetve győződjön meg a kitöltés sikerességéről, az adathordozó épségéről!
A nyomtatott és elektronikus formában benyújtott projekt adatlapban és a mellékletekben található eltérés esetén a nyomtatott és cégszerűen aláírt példány tekintendő hitelesnek, azzal, hogy a nyomtatott és az elektronikus formájú projekt adatlap, és a mellékletek megegyezőségéről a projektgazda köteles gondoskodni.
A pályázatok benyújtása kizárólag postai úton lehetséges, 2009. november 2.-2010. március 01. között lehetséges (legkésőbb 2010. március 1-jei postabélyegzővel).

A pályázatok elbírálása folyamatos.
A pályázat feltételeivel, tudnivalókkal kapcsolatban információkat az NFÜ honlapján (http://www.nfu.hu/) a pályázatok menüpontban talál, felvilágosítást pedig a Nemzeti Fejlesztési Ügynökség telefonos ügyfélszolgálata nyújt, továbbá az Ezt a címet a spamrobotok ellen védjük. Engedélyezze a Javascript használatát, hogy megtekinthesse. címen kérhető.
Az NFÜ telefonos ügyfélszolgálatának kék száma: 06-40-638-638.

Jelen pályázati kiírás innen letölthető.

A teljes pályázati anyag megtekinthető itt.

 
Akadálymentes változat
Résztvevő szervezetek

Nemzeti fejlesztési Ügynökség

Nemzeti fejlesztési Ügynökség


Nemzeti fejlesztési Ügynökség
Humán Eroforrás Programok Irányító Hatósága

Nemzeti fejlesztési Ügynökség Humán Eroforrás Programok Irányító Hatósága


ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.
mint közreműködő szervezet

ESZA Társadalmi Szolgáltató Nonprofit Kft.


Lovassy László Gimnázium
Lovassy-László-Gymnasium
mint kedvezményezett

Lovassy László Gimnázium


Prekog
Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Prekog Pedagógiai Szolgáltató Intézet

Hányan olvasnak minket?
Oldalainkat 5 vendég böngészi
Keresés a tartalmakban